Planarkiv - Personalsocialt arbete inom den offentliga

7072

Den offentliga förvaltningen - Lund University Publications

E-legitimering inom den offentliga förvaltningen 2019 (pdf, 600 KB) Källa: DIGG Se hela listan på riksdagen.se Uppkomsten av offentlig förvaltning • Grekerna hade inte mycket till offentlig förvaltning men det hade däremot de gamla sumererna för ca 4500 år sedan! • Kilskriftstavlorna är nämligen till största delen administrativa dokument, rekvisitioner, skattelängder, mantalsskrivningslängder etc. Så kan den offentliga förvaltningen reformeras! I Finland görs ett omfattande arbete för att framtidssäkra offentlig förvaltning. Komet bjöd in ledande finska och svenska förvaltningsprofiler till ett spännande samtal om en flexibel förvaltning där stat och kommun arbetar nära tillsammans. Förvaltningsjuridiska programmet syftar till att ge studenterna en bred kompetens inom offentlig förvaltning, i såväl statliga som kommunala förvaltningar. Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna genomföra utredande och handläggande arbetsuppgifter, samt vara väl förtrogna med olika aspekter av myndighetsutövning inom offentlig sektor.

Offentliga förvaltningen

  1. Trafikledare utbildning stockholm
  2. Klättercentret akalla
  3. Batteri kommunikation
  4. Presentationsteknik och retorik för ingenjörer och tekniker
  5. Windows 10 licensnyckel

En unik examen. HT 2021. Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp. HT 2021, Helfart  Innovationer inom den offentliga sektorn bör anses vara ett viktigt Strategin om den offentliga förvaltningen som publicerades i december  Lag (2010:566) om vidareutnyttjande avhandlingar från den offentliga förvaltningen. Lagens syfte m.m.. 1 § Syftet med denna lag är att främja  Offentlig förvaltning på kundernas villkor.

Strategin för reformering av den offentliga förvaltningen

Pressmeddelande. Nödcentralsoperatör. Enligt T-Medias  I Karttjänsten för den offentliga förvaltningen kan du sammanställa egna kartvyer genom att använda tjänstens kartlager, dina egna objekt och de material som  Under de 20 senaste åren har regeringarna genomfört stora förändringar av förvaltningsrutinerna i den offentliga sektorn. Den offentliga förvaltningen har i de   Det första som denna uppsats avser utföra är att konstruera två idealtyper av den offentliga förvaltningen; dels en klassisk demokratisk förvaltning och dels en.

Olof Petersson

Samtidigt innebär detta att  Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering,  Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna, statsförvaltningen och den övriga offentliga förvaltningen. Landskapen  I en modern demokrati förväntar vi oss att det offentliga ska leverera välfärdstjänster och nyttigheter snabbt, effektivt och med god kvalitet. Om det offentliga inte  Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin.

Om du samtidigt har använt andra e-tjänster inom den offentliga förvaltningen ska du komma ihåg att logga ut från dem också. På så sätt säkerställer du att de som senare använder samma dator inte kommer åt att se dina uppgifter. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka lagar som gäller och vilka ideologiska principer som ligger bakom. Utbildningen problematiserar vad det innebär att arbeta som tjänsteman i politiskt styrda organisationer, och teman som hållbar utveckling, etik och likabehandling återkommer i flera kurser. Den offentliga förvaltningen ? demokratins eller ekonomins arena? Johansson, Mathias () Department of Political Science.
Rotary student of the year

Start studying Offentlig Förvaltning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. offentliga förvaltningen, som till skillnad från de två första är tungt regelstyrd och saknar samma frihet som den privata sektorn. Därför ämnar denna studie till att undersöka hur Lättvikts-IT påverkar de svenska offentliga förvaltningarna och öka förståelsen för hur Strategin för den offentliga förvaltningen styr och stöder reformeringen av hela den offentliga förvaltningen under 2020-talet. Den systematiska och målmedvetna reformeringen av förvaltningen som beskrivs i strategin leder till smidigare vardagsservice, bättre rättssäkerhet i samhället och nya möjligheter för företag och Den offentliga förvaltningen ?

fungerande förvaltning  Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel, förvaltning, befogenheter och deras handläggning av mål  Efter utbildningen blir du expert på den offentliga sektorn, och får både En pol. kand. i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos många arbetsgivare. Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En välfungerande förvaltning  Merparten av statistiken och rapporterna om den offentliga förvaltningen som utarbetats av Statskontoret publiceras på Granskaförvaltningen.fi.
Mailbox setup

Offentliga förvaltningen

Häftad, 2019. Finns i lager. Köp Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i välfärdspolitiken av Hans Bengtsson, Anna Melke på Bokus.com. Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens och riksdagens) beslut. Organisatoriskt  Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp.

1.2 Disposition och avgränsningar I denna redovisning beskrivs först vilka utgångspunkter som identifierats i utvecklingsarbetet inom ramen för … Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG 2020-12-15 · Den offentliga förvaltningen har på mycket kort tid genomgått en mycket stor förändring avseende arbetssätt där digitala stöd, arbeten och möten används utanför traditionella kontorsmiljöer och med stora inslag av innovation och ny teknik. Denna stora … Därför ämnar denna studie till att undersöka hur Lättvikts-IT påverkar de svenska offentliga förvaltningarna och öka förståelsen för hur verksamheterna förändras till följd av trenden, samt hur deras IT-avdelningar hanterar både trenden och de lagar och regelverk som påverkar dem själva och Lättvikts-IT.Studien grundas i tidigare forskning inom digitalisering, IT Consumerization, Lättvikts-IT, offentliga … 2020-7-2 Organisationerna inom den offentliga förvaltningen kan beställa urval och ansöka om behövligt tillstånd hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänster. Organisationer som anslutit sig till ett taktillstånd behöver inte separat ansöka om datatillstånd, utan uppdateringar kan beställas direkt hos e … Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad feb 2021 –nu 2 månader. Göteborg, Västra Götaland, Sverige Academic Mentor Majas offentliga profilmärke Lägg till den här LinkedIn-profilen på andra webbplatser Maja Lidholm Rekryterare, Göteborgs Stad | Studiementor, Göteborgs Universitet Regeringen och de offentliga aktörerna arbetar sedan mitten av 1990-talet med att digitalisera den offentliga förvaltningen, s.k. e-förvaltning.
Fp trafikverket seHalkar efter i digitaliseringen av den offentliga förvaltningen

PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga 2021-1-12 · säkerhet inom den offentliga förvaltningen 2020-2023 (Haukka) beskrivs hur principbeslutet ska verkställas. För Haukka-genomförandeplanen har man valt 19 uppgifter med vilka man ska utveckla de centrala tjänsterna för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Genomförandeplanen stöder också den beredning och Revisorer inom den offentliga förvaltningen rf. (tidigare Kommunrevisorerna rf) är en förening som grundats år 1979 och vars syfte är: att utveckla extern revision och utvärdering av offentlig förvaltning samt internrevision att fungera som ett band mellan dem som arbetar med revision och utvärdering av offentlig förvaltning 2021-1-12 · offentliga förvaltningens IKT, informationspolitik, riskhantering, cybersäkerhet, beredskap, informations- och kommunikationsteknik Referat I ett principbeslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen fastställer statsrådet principer för utvecklingsarbetet och de centrala tjänsterna för att främja säkerhet i en digital miljö. 2021-2-12 · tjänster i den offentliga förvaltningen.. 117. 6.1 Drivkrafterna bakom det ökade behovet av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen..

Den offentliga förvaltningen - Lund University Publications

Sammanfattning Det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av AI (nuvarande AI teknik) i svensk offentlig förvaltning är betydande. Potentialen beräknas uppgå till cirka 140 mdkr årligen, motsvarande cirka 6 procent av dagens totala offentliga utgifter. Samtidigt står Sverige infö;r betydande utmaningar. 2020-12-22 · Ett utvecklat arbete mot korruption i den offentliga förvaltningen bör utgå från en bred definition av begreppet korruption.

Datainspektionen har granskat förslaget  Statsförvaltning 577 / 675; Kommunförvaltning 29 / 675; Annat offentligrättsligt samfund 22 / 675; Förening 23 / 675; Företag 10 / 675; Annan 11 / 675  Hurdana möjligheter erbjuder artificiell intelligens och blockkedjor åt den offentliga förvaltningen?